DUYURU VE DAVET

KAMUOYUNA
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YENİLEME UYGULAMALARI HAKKINDA

DUYURU VE DAVET

Yerel yönetimler tarafından özellikle tarihi kent merkezlerine ve yasadışı yapılaşmış konut bölgelerine yönelik olarak başlatılan kentsel müdahaleleri kaygıyla izlemekteyiz. Bu kaygıların altında, söz konusu müdahalelerin uzun vadede telafisi zor sosyal ve mekânsal sorunlar yaratacağı endişesi yatmaktadır. Bu müdahaleler, planlama disiplininin temel ilkelerinin göz ardı edildiği yasalar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Yerel yönetimler; üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının eleştirilerini dikkate almadan, hazırlama ve onay süreçlerinde tek yetkili oldukları planları / projeleri acil olarak hayata geçirmektedirler. Bütün tepkilere rağmen, paylaşımcı olmayan, katılımı ve toplumsal uzlaşmayı bir kenara iten yerel yönetimler, merkezi idarenin de desteğini alarak kentsel dönüşüm ve yenileme projelerine imza atmakta; bunu yaparken de yaşayanları dışlamakta, görmezden gelmekte ve onların rızalarını aramamaktadır.
Yerel yönetimler, toplumun en fazla dışlanmışlık sorunuyla karşı karşıya olan gruplarını hedef almakta, örgütlenemeyen ve örgütlenemediği için de hakkını arayamayan insanlar üzerinde baskıcı bir anlayışla müdahalelerini gerçekleştirmektedirler. Bugün, çoğunlukla gecekondu ve/veya eskimiş tarihi konut alanlarında yaşayan, sosyal güvenceleri olmayan ve düşük gelir grubunda bulunan insanlar, ne yapacaklarını, kime başvuracaklarını ve başlarına ne geleceğini bilmeden çaresizce beklemektedirler. Kentte tutunmanın, enformel işgücü piyasasında var olabilmenin bir yolu olarak dayanışma ilişkileriyle ayakta durabilen ya da bu tür ilişkileri dahi kuramamış gruplardan oluşan bu insanların, yakın gelecekte kentin çeperlerinde kurulmakta olan toplu konut adacıklarına taşınmaları halinde, bu yeni yaşama alanlarında toplumsal uyum sorunları ve yeni yoksulluk süreçleriyle karşılaşmaları kaçınılmazdır.
Bizler, sürdürülebilir ve yaşanabilir kentler yaratmak üzere eğitim veren, bilimsel araştırmalar yapan akademisyenler ve ayrıca bağımsız araştırmacılar olarak, yaşanan sürecin yarattığı kaygılarla, kentsel dönüşüm ve yenileme süreçlerinde izlenmesi gereken aşağıdaki temel ilkeleri kamuoyu ile paylaşmayı gerekli görüyoruz:

Planlamanın Bütünlüğü
Olağanüstü planlama olayları gibi ele alınan kentsel dönüşüm ve yenileme projeleri, bütüncül planlama yaklaşımı hiçe sayılarak, kentlerin değer kazanmış ya da değer kazanmaya aday parçalarına yönelik olarak kurgulanmakta, bu durum kentlerin dengesiz ve sağlıksız büyümesine yol açmakta, dolayısıyla da sorunlara köklü çözümler üretilememektedir. Oysa kentsel dönüşüm ve yenileme süreçleri, planlama sürecinin olağan parçaları olarak ele alınmalı, bütüncül planların işaret ettiği şekilde yönetilmelidir. Bu amaçla ivedi olarak planlamaya yönelik parçalanmış mevzuatı tek bir şemsiye altında toplayacak geniş kapsamlı bir “Şehircilik Yasası” hazırlanmalı ve dönüşüm / yenileme süreçlerinin çerçevesi de bu yasa ile çizilmelidir.
Çok Boyutluluk ve Uzun Dönem
Kentsel dönüşüm / yenileme uygulamaları yalnızca fiziki değil, ekonomik ve sosyal boyutları da kapsayacak şekilde çok bileşenli olarak kurgulanmalı ve uygulanmalıdır. İnsanların kurduğu sosyal ve ekonomik ilişkiler, içinde yaşadıkları fiziki mekânı biçimlendirmede etkilidir. Bu ilişkileri yeterince sorgulamayan ve çözümlemeyen bir fiziki mekân tasarımı kabul edilemez. Dahası, kentsel dönüşüm ve yenileme uygulamalarının hazırlandığı yer için tespit edilen sosyal ve ekonomik sorunlara çözüm oluşturması beklenir. Toplumsal ve iktisadi kapasiteyi geliştirecek, sürdürülebilirliği sağlayacak ve yeni iş alanları oluşturacak etkin sosyo-ekonomik programlar, kentsel dönüşüm ve yenileme süreçlerinin temel unsurları olmalıdır. Bu programlarla beslenmeyen kentsel dönüşüm ve yenileme süreçleri kabul edilemez.
Bugüne kadar yapılan uygulamaların hiçbirinde bu tip programlar geliştirilmemiştir.
Oysa yaşayanların sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik programlar geliştirmek ve uygulamak da yerel yönetimlerin görevleri arasındadır. Kentsel dönüşüm ve yenileme süreçleri siyasi dönemlere ya da kısa ihale süreçlerine sığdırılamayacak kadar kararlı, ciddi ve uzun erimli çalışmaları gerektirir.
Katılım ve Karar Alma
Kentsel dönüşüm ve yenileme süreçleri yaşayanlar ile birlikte kararlaştırılmalı, geliştirilmeli, planlanmalı ve yönetilmelidir. Süreçten herhangi bir kesimin herhangi bir gerekçeye sığınılarak dışlanmaması gerekir. Katılım modelleri, yaşayanların sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerine uygun olarak kurgulanmalı, bu tip pratiklere alışık olmayanlara karşı sabırlı davranılmalı ve yaratıcı yöntemler geliştirilmelidir. İdarenin alışık olmaması halinde ise meslek içi eğitimler uygulanmalıdır. Katılım pratiklerinin karşılıklı öğrenme ile güçlendiği hiçbir aşamada unutulmamalıdır.
Katılım modelleri iyi kurgulanmış ve karar alma süreçleri bu modeller üzerinden gerçekleştirilmiş bir kentsel dönüşüm ya da yenileme süreci, hem daha uygulanabilir olacak, hem de toplumsal uyumun artmasına ve demokrasi kültürünün yerleşmesine olanak tanıyacaktır.
Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
Kentsel dönüşüm ve yenileme süreçlerinin şeffaf, dolayısıyla hesap sorulabilir şekilde yönetilmemesi, kentsel dönüşüm uygulamalarına ve dönüşümün uygulayıcılarına olan güveni sarsmaktadır. Hâlbuki şeffaflık hem hesap verebilirliği sağlayacak, hem de gündeme gelebilecek spekülasyonların önünü kesecektir. Şeffaflık sayesinde uygulayıcı ile yaşayanlar ve sivil toplum arasında güven ortamı yaratılacak, böylece katılımcı planlama pratiklerinin önü açılacaktır. Katılımla alınan kararlar ve bunların gerekçeleri konusunda da her aşamada herkese açık, doğru ve zamanında bilgilendirme ve belgeleme yapılmalıdır.
Uzmanlık
Şeffaflığın ve katılımın sağlanması koşulu ile kentsel dönüşüm ve yenileme süreçlerinin bilgi, birikim ve deneyim sahibi uzmanlar tarafından yönetilmesi, süreci spekülatif ve politik müdahalelerden arındıracaktır. Şeffaflığın ve katılımın sağlanamaması halinde en iyi uzmanların bile yapabilecekleri sınırlı olacaktır. Diğer yandan, kentsel yenileme ve dönüşüm projelerini yürüten uzmanların çok boyutluluk ve katılım ilkelerine inanmaları ve bunları uygulayabilecek donanımda olmaları önem taşımaktadır.
Yer Seçimi, Özgünlük ve Gereksinimler
Kentsel dönüşüm ve yenileme alanlarının yer seçim kararları katılımcı yaklaşımlarla verilmeli, sınırların saptanmasında, modellerin seçilmesinde bilimsel ölçütler kullanılmalı ve ilgili bölgelerin sorunlarını yansıtan veriler temel alınmalıdır. Süreç, bu bölgelerin özgün niteliklerine ve gereksinimlerine uygun olarak planlanmalı ve yönetilmelidir. Mevcut uygulamalar hemen her bölgede birbirine benzeyen ya da özgünlük ve gereksinimlerden bağımsız çözüm önerileri getirmektedir. Bu uygulamalar yalnızca değişim değeri hızla artmak suretiyle rant odağı haline gelen / gelebilecek alanlara yoğunlaşmıştır. Oysa kentsel dönüşüm ve yenileme süreçleri kullanım değeri üzerinden, gereksinimlere ve özgünlüklere uygun olarak kurgulanmalıdır.
Etaplama
Temel ilkelerden kopmadan sürdürülebilir bir proje yönetiminin sağlanması ve hedefe ulaşılması, doğru bir etaplamanın yapılması ve şeffaf süreçler içerisinde uygulanması ile mümkün olabilir. Etkin bir etaplama, projelerin uygulanabilirliğini de arttıracaktır. Mevcut uygulamalarda tatmin edici bir etaplama tespit edilememiştir.
Uygulamanın İzlenmesi
Kentsel dönüşüm ve yenileme, uygulama sonrasında da izlenmesi gereken süreçlerdir. Yerel yönetimler projelerin tamamlanmasından sonraki süreci de düzenli olarak izlemeli, gerekli hallerde projelerin hedeflerine uygun olarak ya da katılımcı bir yaklaşımla proje hedeflerini revize ederek sürece müdahale etmeli ve projenin gidişatını kamuoyu ile paylaşmalıdır. Ülkemizde sık göremediğimiz başarı hikâyeleri ancak bu izleme süreçleri ile gerçekleşebilir.

***

Bizler, aşağıda imzası bulunan akademisyenler ve araştırmacılar olarak, toplumsal ve mesleki sorumluluklarımız uyarınca, mevcut kentsel dönüşüm / yenileme uygulamalarından duyduğumuz endişeyi kamuoyu ile paylaşıyor; öncelikle merkezi ve yerel yönetimler olmak üzere, ilgili bütün uzmanları, meslek odalarını, sivil toplum örgütlerini ve basın - yayın organlarını, bilinçli, duyarlı ve hep birlikte konunun takipçisi olmaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
29.01.2008


imza kampanyasına katılmak için; adınızı, soyadınızı, unvanınızı, çalıştığınız bilim dalını ve kurumu aşağıdaki adrese bildirmenizi rica ederiz.
akademi.kentsel.donusum@gmail.com

İmzalar: Akademisyenler - Bağımsız Araştırmacılar


A. Ergin Duygu, Doç. Dr., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara Üniversitesi
A. Haluk Ünal, Senarist, SENDER
Adalet Alada, Prof. Dr., SBF Kamu Yönetimi Bölümü, İstanbul Üniversitesi
Ahmet Melik Öksüz, Yrd. Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Ali Ekber Doğan, Yard. Doç. Dr., Kamu Yönetimi Bölümü, Mersin Üniversitesi
Ali Kılıç, Yrd. Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Ali Rıza Güngen, Arş. Gör., Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü, ODTÜ
Ali Türk, Yrd. Doç. Dr., Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi
Ali Ulu, Yrd. Doç. Dr., Mimarlık Bölümü, Anadolu Üniversitesi
Alper Ünlü, Prof. Dr., Mimarlık Bölümü, İTÜ
Aslı Çurgunlu, Doç. Dr., Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi
Asuman Türkün, Doç.Dr. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Ayça İnce, Şehir Plancısı, Tasarımcı, Bilgi Üniversitesi
Aykut Göksel, Arş. Gör., İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon ABD., Gazi Üniversitesi
Aykut Karaman, Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Aylin Orbaşlı, Dr., Mimarlik Fakültesi, Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisans Program Koordinatörü, Oxford Brookes Üniversitesi, İngiltere
Ayşe Kayalar, Öğretim Görevlisi, Halkla İlişkiler Bölümü, Bilgi Üniversitesi
Ayşe Nur Albayrak, Arş. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İTÜ
Ayşegül Kanbak, Öğretim Görevlisi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kocaeli Üniversitesi
Ayşegül Kuruç Ada, Yrd. Doç. Dr., Mimarlık Bölümü, MSGSÜ
Ayşegül Özbakır, Dr., Arş. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Ayşenur Ökten, Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Bahar Aksel Enşici, Arş. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Bahar Sakızlıoğlu, Utrecht Üniversitesi, Urban and Regional Research Center, Arastırmacı
Berksoy Bilgin, İktisatçı, Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Politikalar Merkezi
Berna Dikçınar Sel, Yrd. Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Besime Şen, Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Betül Şengezer, Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Binnur Öktem Ünsal, Yrd. Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Bora Yerliyurt, Arş. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Burak Asiliskender, Öğr. Gör., Mimarlık Bölümü, Erciyes Üniversitesi
Burcu Selcen Yalçın, Arastirma gorevlisi, Mimar Sinan Guzel Sanatlar Universitesi, Mimarlik Fakultesi, Restorasyon Anabilim Dali
Bülent Duru, Dr., A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi
Bülent Tanju, Doç. Dr., Mimarlık Bölümü, YTÜ
Caner Karavit, Doç. Dr., Temel Sanat, MSGSÜ
Cenk Hamamcıoğlu, Arş. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Cevat Erder, Prof. Dr., Restorasyon Bölümü, ODTÜ
Çağlayan Kovanlıkaya Ergin, Yrd. Doç. Dr., Sosyoloji Bölümü, MSGSÜ
Çiğdem Varol, Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Gazi Üniversitesi, Ankara
Didem Danış, Öğretim Görevlisi, Sosyoloji Bölümü, Galatasaray Üniversitesi
Dilek Erbey, Yrd. Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Dinç Alada, Prof. Dr., SBF Kamu Yönetimi Bölümü, İstanbul Üniversitesi
Duygu Kotan, Yüksek İnşaat Mühendisi, Araştırmacı
E. Füsun Alioğlu, Prof. Dr., Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Lisans Programı Yürütücüsü, Kadir Has Üniversitesi
Ebru Firidin Özgür, Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Ebru Kamaci, Arş. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, ODTÜ
Eda Beyazıd, Arş. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İTÜ
Ekrem Tufan, Prof. Dr., Anadolu Üniversitesi, A.O.F.
Elif Örnek Özden, Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Elif Yeşim Kösten, Yrd. Doç. Dr., Mimarlık Bölümü, Kocaeli Üniversitesi
Emel Göksu, Prof.Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi
Emrah Altınok, Arş. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Emre Aysu, Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Erbatur Çavuşoğlu, Yrd. Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Ercan Koç, Yrd. Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Erdal Yılmaz, Araştırmacı, İktisatçı, TCMB
Erhan Kurtarır, Arş. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Ersan Koç, Arş. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, ODTÜ
Esin Candan, Arş. Gör., Siyaset Bilimi, Ege Üniversitesi
Evrim Özkan, Doktora Öğrencisi, Şehir Planlama Doktora Programı, YTÜ
Fatma Küskü, Doç. Dr., İşletme Mühendisliği Bölümü, İTÜ
Fatma Ünsal, Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Feride Önal, Yrd. Doç. Dr, Mimarlık Bölümü, YTÜ
Füsun Kocatürk, Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Gaye Birol, Yrd. Doç. Dr., Mimarlık Bölümü, Balıkesir Üniversitesi
Gül Tuçaltan, Arş. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, ODTÜ
Gül Tüzün, Yüksek Şehir Plancısı, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Gülşen İşeri, Araştırmacı Yazar, BirGün Gazetesi
H. İbrahim Alpaslan, Arş. Gör., Mimarlık Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi
Hakan Gürel, İktisatçı, Araştırmacı Yazar
Hakan Koçak, Sosyolog, TÜSAM Araştırmacısı, Marmara Üniversitesi
Hakan Yücel, Yrd. Doç. Dr., Siyaset Bilimi Bölümü, Galatasaray Üniversitesi
Hakkı Önel, Prof., Y.Mim., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Hamdi Gargin, Arş. Gör., Siyaset Bilimi, IFEA - ULB
Hamiyet Özen, Dr., Mimarlık Bölümü, KTÜ
Hasan Kirmanoğlu, Prof. Dr., Ekonomi Bölümü, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Hülagü Kaplan, Doç.Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Gazi Üniversitesi
Hülya Yakar, Yrd. Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Hürriyet Öğdül, Yrd. Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
İbrahim Çeşmecioğlu, Araştırmacı Yazar, BirGün Gazetesi
İclal Kaya Altay, Yrd. Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
İnci Şahin Olgun, Arş. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
İpek Özbek Sönmez, Yrd. Doç., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, DEÜ
İrfan Kuzu, Bağımsız Araştırmacı, Kitle İletişimi, İstanbul
İsmet Okyay, Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Kaya Zeki Koçer, Arş. Gör., Sahne Dekorları ve Kostümleri Bölümü, MSGSÜ
Kemal Kıcır, Araştırmacı Yazar, Birgün Gazetesi
Koray Özcan, Yrd. Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Selçuk Üniversitesi
Korcan Özbek, Arş. Gör., Mimarlık Bölümü, Kadir Has Üniversitesi
Levent Yarar, Öğr. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
M. Haluk Tosunlar, Araştırmacı Yazar
M.Doruk Özügül, Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
M.Serhat Yenice, Arş. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Selçuk Üniversitesi
Makbule Şiriner, Arş.Gör., Kentleşme ve Çevre Sorunları, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kocaeli Üniversitesi
Maya Arakon, Dr., Siyaset Bilimci, Yeditepe Üniversitesi
Maya Arıkanlı Özdemir, Arş. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Mehmet Çubuk, Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Mehmet Tunçer, Doç. Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölüm Başkanı
Mehmet Türkay, Prof. Dr., Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme, Marmara Üniversitesi
Mehtap Hisarcıklılar, Yrd. Doç. Dr., İşletme Mühendisliği, İTÜ
Murat Cemal Yalçıntan, Yrd. Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü , MSGSÜ
Murat Yaykın, Araştırmacı Yazar, BirGün Gazetesi
Mustafa Sönmez, Araştırmacı Yazar, İstanbul
Müge Akkar Ercan, Yrd. Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, ODTÜ
Mümtaz Işıngör, Prof., Emekli Öğretim Üyesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü, Marmara Üniversitesi
Nazır Kapusuz, İktisatçı, TÜSAM Araştırmacısı
Neslihan Aydın Yönet, Arş. Gör., Mimarlık Bölümü, Bahçeşehir Üniversitesi
Neslihan Serdaroğlu Sağ, Arş. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Selçuk Üniversitesi
Neşe Yılmaz Bakır, Öğr. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Erciyes Üniversitesi
Nevin İlgör, Yrd. Doç. Dr. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Gazi Üniversitesi
Nihan Özdemir Sönmez, Yrd. Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Gazi Üniversitesi
Nilay Kayaalp, Arş. Gör., Mimarlık Bölümü, Bahçeşehir Üniversitesi
Nilgün Ç. Erkan, Yrd. Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Nur Altınyıldız, Yrd. Doç. Dr., Mimarlik-Restorasyon Bölümü, Bahçeşehir Üniversitesi
Nuran Zeren Gülersoy, Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İTÜ
Nuray Bayraktar, Yard. Doç.Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, GÜ
Oğuz Meriç, Fotoğrafçı, Mimarlık Fakültesi, İTÜ
Olgu Calışkan, Arş. Gör., Kentsel Planlama ve Tasarim, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, ODTÜ
Orhan Esen, Araştırmacı Yazar
Orhan Hacıhasanoğlu, Prof. Dr., Mimarlık Bölümü, İTÜ
Osman Sermet Kabasakal, Prof. Dr., Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Oya Akın, Yrd. Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Örgen Uğurlu, Yrd. Doç. Dr., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kocaeli Üniversitesi
Özer Karakayacı, Arş. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Özgür Bingöl, Arş. Gör., Mimarlık Bölümü, MSGSÜ
Pelin Pınar Özden, Yrd. Doç. Dr., Kamu Yönetimi Bölümü, İÜ
Pelin Tan, Sosyolog, Araştırma Görevlisi, ITU Sosyal Bilimler Enst. - Sulukule Platformu
Pervin Şenol, Yrd.Doç.Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi
Pınar Savaş Yavuzçehre, Arş.Gör., Kamu Yönetimi, Pamukkale Üniversitesi
Saliha E. Aydemir, Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Samim Akgönül, Doç.Dr., Tarihçi ve Siyaset Bilimci, Strasbourg Marc Bloch Üniversitesi
Seher Sezer, Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Görevlisi, MSGSÜ
Selcan Serdaroğlu, Yrd. Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Galatasaray Üniversitesi
Selen Göbelez, Tarihçi, Boğaziçi Üniversitesi
Sema Bayraktar, Yrd. Doç., Meslek Yüksek Okulu, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Sema Erder, Prof. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Bahçeşehir Üniversitesi
Serdar İleri, Serbest Yönetmen ve Yazar
Sırma Turgut, Yrd. Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Sosyal Çevre Bilimleri, YTÜ
Ş. Şehvar Beşiroğlu, Prof. Dr., Müzikoloji, İTÜ
Şeyda Güngör Açıkgöz, Dr., Mimarlık Bölümü, Erciyes Üniversitesi
Şükrü Aslan, Dr. Sosyolog, MSGSÜ Devlet Konservatuvarı
Tansel Erbil, Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Tansel Korkmaz, Doç. Dr., İletişim Fakültesi, Bilgi Üniversitesi
Teoman Tekkökoğlu, Yrd. Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Tolga Çilingir, Öğretim Üyesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi
Tolga İslam, Arş. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Töre Seçilmişler, Arş. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Tuba İnal Çekiç, Ar. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Tülay Çellek, Öğretim Görevlisi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, YTÜ
Tülin Görgülü, Doç. Dr., Mimarlık Bölümü, YTÜ
Ünal H. Özden, Yrd. Doç. Dr., İstatistik Bölümü, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Yasemin Çakırer, Arş. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İTÜ
Yavuz Bozkurt, Arş. Gör., Kamu Yönetimi Bölümü, Kentleşme ve Çevre Sorunları, DPÜ
Yelda Kızıldağ Özdemirli, Arş. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, ODTÜ
Yiğit Evren, Yrd. Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Z. Gül Ünal, Yrd. Doç. Dr., Mimarlık Fakültesi, Restorasyon ABD, YTÜ
Zafer Akdemir, Yrd. Doç. Dr., Mimarlık Bölümü, YTÜ
Zafer Yılmaz, Arş. Gör., Siyaset Bilimi Bölümü, Ankara Üniversitesi
Zekai Görgülü, Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Zekiye Yenen, Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Zeynep Arıkanlı, Arş. Gör., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Galatasaray Üniversitesi
Zeynep Enlil, Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Zeynep Günay, Arş. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İTÜ
Zeynep Kuban, Yrd. Doç. Dr., Mimarlık Bölümü, İTÜ
Zeynep Yılmaz M.A., Arkeolog, Johann Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt am Main
Ziya Gencel, Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi
Zuhal Ulusoy, Prof. Dr., Mimarlik Bolumu, Izmir Ekonomi Universitesi

İmzalar: Destekçiler


A. Sina Erdem, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Adnan Genç, Gazeteci - Yazar
Ahmet Cemil Pesen, Şehir Plancısı, İstanbul Metropoliten Planlama Merkezi
Ahmet Suvar Aslan, Şehir Plancısı
Ahu Özden, Sanat Yönetimi Programı lisans öğrencisi, YTÜ
Albeniz Tuğçe Ezme, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü,MSGSÜ
Ali Fuat Başman, Şehir Plancısı
Ali Hakkan, Mimar
Ali Rüzgar, Mimarlık Vakfı Genel Sekreteri
Amber Niksarlıoğlu, Şehir Plancısı
Anıl Sarıcan, Şehir Plancısı, Eyüp Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü
Arif Kandemir, Mamak Halkı Kültür Ve Dayanışma Derneği/Ankara
Arzu Erturan, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Arzu Kahraman Tandoğmuş, İstanbul
Arzu Özsavaşçı, Yüksek Mimar, İstanbul
Asena Güngör, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Aslı Kotan, Şehir Plancısı
Aslı Tezel, Satış Yöneticisi, İstanbul
Aslıhan Kotan, Öğrenci, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Işık Üniversitesi
Asuman Sübay Kırmızıbayrak, Resim ve Kukla Sanatçısı
Ayfer Nigar Efe, Ogrenci, Sehir ve Bolge Plamlama Bolumu, MSGSU
Aylin Akdeniz, Çevirmen, Sulukule Platformu
Aylin Zilayaz, Yönetici Asistanı, İstanbul
Ayse Cavdar, Gazeteci, Ajans21
Aysel Can Ekşi, Mimar - Tükoder Beykoz Şube Başkanı
Ayşe Bozkurt, Kimya Mühendisi
Ayşe Özyetgin, Şehir Plancısı
Ayşe Uz, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Ayşe Yıkıcı, Şehir Plancısı
Ayşegül Laçin, Şehir Plancısı
Banu Çiçek Tülü,Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü,YTÜ
Barış Yıkılmaz, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Başak Ergin, Doktora Öğrencisi, Sosyoloji Bölümü, ODTÜ
Başak Gülşah Aysu, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Başaran Ünlü, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Bekir Güngör, Öğrenci, Şehir Bölge Planlama, MSGSÜ
Belgin Cengiz, Antropolog, Ulaşılabilir Yaşam Derneği
Bengi Karabolat, İstanbul
Beren Koramaz, Öğrenci, Kentsel Politika Planlama ve Yerel Yönetimler, ODTÜ
Beril Çelik, Şehir Plancısı
Berna Kalkan, Öğrenci, Psikoloji Bölümü, Doğuş Üniversitesi
Berna Usanmaz, Şehir Plancısı
Berran Sözer, Öğrenci (yüksekl lisans), Mimarlık Bölümü, YTÜ
Besana Skenduli, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Betül Tarıman, Öğretmen, Metin Turan Çakallıklı Anadolu Lisesi, Antalya
Bilge Güler, İstanbul
Binali Usluaydemir, Çevre Güzelleştirme ve Mağdurları Derneği, Ankara
Burak Halil Özdoğru, İstanbul
Burak Soykurum, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Burcu Akıncı, Yüksek Lisans Öğrencisi, Kentsel Tasarım, İTÜ
Burcu Bektaş, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Burcu Ergün, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Bülent Tokuçoğlu, Avukat, Dr., Kuşadası Kent Meclisi Başkanı
Can Ali Akkuş, İstanbul
Can Atalay, Avukat - Hukukçu, İstanbul
Can Malatyalıoğlu, Öğrenci, İstanbul
Cem Bülent Ünal, Dr., İşletmeci, Şehir Plancısı, İstanbul
Cem Özcan, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Ceyhan Çılğın, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Cihan U. Baysal, İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans Öğrencisi, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Claire Ozel, Engelsiz Yasam Koordinatörü, ODTÜ
Çiğdem Aksu, Doktora Öğrencisi, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalı, Marmara Üniversitesi
Çiğdem Çevrim, Şehir Plancısı
Damla Duru, Öğrenci, Mimarlık Bölümü, Anadolu Üniversitesi
Deniz Çavuş, Şehir Plancı, Üsküdar Belediyesi
Deniz Karagülle, Şehir Plancısı
Derya Engin, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Devrim Keskin, Şehir Plancısı
Dilan Köseler, İstanbul
Dilşad Keskin, Şehir Plancısı
Diren Kahriman, Öğrenci, İktisat Tarihi, İsviçre
Duygu Barutçu, Öğrenci, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, İTÜ
Duysal Karakuş, Psikolog, İstanbul
Ebru Anse, Şehir Plancısı
Ebru Şener, Şehir Plancısı
Ebru Yıldızber, Y.Mimar, DEÜ, Bina Bilgisi Bölümü Doktora Öğrencisi
Ece Aksakoğlu, Y. Şehir ve Bölge Plancısı, Toplum Gönüllüleri Vakfı
Ece Çırakoğlu, Şehir Plancısı
Ece Nur Aktaş, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Ece Özden PAK, Şehir Plancısı, Sulukule Platformu, İstanbul
Egemen Ceylan, Endüstri Mühendisi
Elif Akçalı, Doktora öğrencisi, Media Arts, Royal Holloway, University of London
Elif Dağaşan, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Elif Katı, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Elif Korkmaz, Dr., Şehir Plancısı
Emel Şen, Şehir Plancısı
Emir Yılmaz, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Emrah Şahan, Şehir Plancısı
Emrah Tuncer, Yüksek Lisans Öğrencisi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Emre Baturay Altınok, Avukat, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Hukuk Müşaviri, Ankara Barosu Kent ve Çevre Hukuku Başkanı
Emre Kahraman, Şehir Plancısı
Engin Bozkurt, Şehir Plancısı, ODTÜ
Erdem Akyel, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Erdoğan Yıldız, Gülensu - Gülsuyu Mahalleleri Güzelleştirme Derneği, Kamu Çalışanı
Erkan Kaplan, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Erkan Pilgir, Öğrenci, Mimarlık Bölümü, MSGSÜ
Ertan Er, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Esra Dursun, Şehir Plancısı
Esra Ertugal, Şehir Plancısı
Esra Koçdemir, Şehir Plancısı
Evren Yılmaz Tekin, Mimar, Ankara
Evrim Çoksöyler, Şehir Plancısı
Evrim Ulus, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Evrim Yılmaz, Şehir Plancısı, Sulukule Platformu
Eylem Akçay, Sosyolog, İstanbul
Faruk Altun, Şehir Plancısı
Fatih Aça, Şehir Plancısı
Fatih Katar, Öğrenci Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, KTÜ
Fatih Koca, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İTÜ
Fatma Genç, Öğrenci, Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme, Marmara Üniversitesi
Fatma Genç, Öğrenci, Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme, Marmara Üniversitesi
Fatma Önder, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Ferhat Yediok, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul
Ferzan Aydın, Mimar, Yüksek Lisans Öğrencisi, Sulukule Platformu, İTÜ
Feyza Tolga, Şehir Plancısı
Fırat Genç, İstanbul
Filiz Ayseli, Şehir Plancısı
Fulya Ayyıldız, Öğrenci, Mimarlık Bölümü, MSGSÜ
Funda Dönmez, Sosyolog
Funda Oral, İşletme-Katılımcı Sistemler , Sulukule Platformu, AAT Organizasyon
Fügen Avdan, Mimar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ar-Ge Şb. Md.lüğü
Füsun Altın, Şehir Plancısı
Gamze Civan, Şehir Plancısı
Gizem Aksümer, Şehir Plancısı, MİMDAP
Gizem Aşkun, Şehir Plancısı, Beyoğlu Belediyesi, Planlama ve Kentsel Tasarım Bürosu
Gizem Caner, Şehir Plancısı
Gizem Kesten, Öğrenci, Mimarlık Bölümü, MSGSÜ
Gonca Köksal Kılınç, Şehir Plancısı
Gökçe Aksoylar, Şehir Plancısı, İlke Planlama
Gökçe Emerce, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Gökçe Torun, Şehir Plancısı, İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi
Gökçen Taşkın, Şehir Plancısı
Gökhan İzgi, İktisatçı, Ankara
Gökhan Karabulut, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Gözde Ağartan, Şehir Plancısı
Gözde Köseoğlu, Şehir Plancısı
Gözde Şarlak, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Gülay Çolak, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci
Gülcan Güven, Sosyal Hizmet Uzmanı, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim ABD, ODTÜ
Gülden Kalafat, Master Öğrencisi, Interdisciplinary Design Institute, Washington State University
Güldeniz Tatlıcan, Şehir Plancısı
Güler Emektar, Gazeteci
Gülin Dede, Mimar, Yüksek Lisans Öğrencisi, MSGSÜ
Gülnaz Güzeloğlu, Mimar
Gürkan Akgün, Şehir Plancısı
H. Gülben Yılmaz, Kimyager, Patent Vekili
Hade Türkmen, Doktora Öğrencisi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Halil Gazi Varol, İstanbul Döküm Sanayi Odası Başkanı, Türkiye Döküm Sanayi Meclisi Başkan Yardımcısı
Hande Enginöz, Şehir Plancısı
Hande Özkan, Şehir Plancısı
Hümeyra Eroğlu, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Hüseyin Cahit Taşpınar, Sivil İnisiyatif Sahibi
Hüseyin Korkmaz, Şehir Plancısı
İbrahim Gündoğdu, Şehir Plancısı
İdil Akyol, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
İdil Şener, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
İlhami Algör, Belgesel Film Yönetmeni, Bağımsız Araştırmacı Yazar, İstanbul
İlke Tandoğdu, Öğrenci, Mimarlık Bölümü, MSGSÜ
İlknur Kurşunlugil, Yüksek Lisans Öğrencisi, Sosyoloji Bölümü, MSGSÜ
İpek Sakarya, Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans Öğrencisi, İTÜ
İrem Aktepe, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
İrem Anık, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
İrem Arslan, İstanbul
Kerem Akyüz, İstanbul
Kerim Altuğ, Doktora Öğrencisi, Mimarlık Tarihi ABD, İTÜ
Kubilay Atalar, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Kubilay Önal, Yüksek Mimar, Mimarlar Odası MYK Üyesi
Kumru Çılgın, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Kübra Avcılar, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Kübra Bilginol, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Kübra Şen, Şehir Plancısı
Kürşat Öztürk, Mamak Halkı Kültür Ve Dayanışma Derneği/Ankara
Mahmut Gürbüz, Dutluk Mahalle Temsilcisi, Ankara
Mahmut Nüvit, Mimar
Mehmet Akkol, Y. Mimar, DGSA
Mehmet Güneş, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Mehmet Kalender, Mimar, DGSMYO
Mehmet Keser, Yüksek Lisans Öğrencisi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İTÜ
Mehmet Reşit Gürbüz, İşletme Mühendisi, İstanbul
Mehmet Yeşilçimen, Öğrenci, Uçak Mühendisliği, Eskişehir Üniversitesi
Mehmet Yıldırım, Dostlar Mahallesi (Mamak, Ankara) Temsilcisi
Melih Çetingöz, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Melis Batıbeki, Müzikolog, İzmir
Melis Oğuz, Şehir Plancısı, Sosyolog, Kuzeybatı Gayrimenkul
Meltem Çavdar, Öğrenci, İç Mimarlık Bölümü, İTÜ
Mensure Işık, Şehir Plancısı, Serbest Proje Ofisi, Ankara
Merih Köksalan, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Mert Eyiler, Yüksek Mimar, İstanbul
Merve Akar, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Merve Akı, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Merve Çevik, İstanbul
Merve Çevik, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İTÜ
Merve Dere, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Merve Sağlam, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Mesut BURAK, Şehir Plancısı, Yüksek Lisans öğrencisi D.E.Ü. F.B.E
Mesut Çakır, Şehir Plancısı
Mete Cantekin, Sahne Teknik Uzmanı, Lir Tiyatrosu
Metehan Cömert, Şehir Plancısı
Metin Karadağ, Mimar, İstanbul
Mim Sertaç Tümtaş, Yüksek Lisans Öğrencisi, Kamu Yönetimi Bölümü, Muğla Üniversitesi
Mine Tatlı, Şehir Plancısı
Miray Özkan, Şehir Plancısı, İstanbul Metropoliten Planlama Merkezi
Murat Acar, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Murat Aykut, Yüksek Lisans Öğrencisi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Murat Peker, Şehir Plancısı
Murat Türksever, İşletme Mühendisi
Murat Yün, Yüksek Lisans Öğrencisi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Muteber Osmanpaşaoğlu Aslan, Mimar, Milli Eğitim Bakanlığı
Müge Deniz, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Müge Gülen, Şehir Plancısı
Müge Yorgancı, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi
Nagihan Gök, Şehir Plancısı
Nazım Akkoyunlu, Şehir Plancısı, İlke Planlama
Nazlı Aydoğan, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Nazlı Özkan, Öğrenci, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi
Nergis Bayramoğlu, Yüksek Lisans Öğrencisi, Kentsel Tasarım, İTÜ
Nese Ozan, Gazeteci
Neslihan Doğru, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Nezihe Başak Ergin, Doktora Öðrencisi, Sosyoloji, ODTÜ
Nihan Çetinkaya, Şehir Plancısı
Nihan Işık, Şehir Plancısı
Nihan Mutcalı, Mimar-Restoratör, Kentsel Tasarım Öğrencisi, İstanbul Teknik Üniversitesi
Nihan Tohum, Yüksek Lisans Öğrencisi, Peyzaj Mimarlığı, İTÜ
Nilgün Bektaş, İstanbul
Nilgün Öztunalı, Kurucu, Özel Ahtapot Poti Yuva ve Anaokulu
Nilgün Yılmaz, Yüksek Lisans Öğrencisi, Siyaset Çalışmaları Bölümü, İTÜ
Nur Büşra Kökalp, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Nur Ö. Diker Eruzel, İstanbul
Nuray Çolak, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi
Nurbanu Elmas, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Nurtaç Tok, İstanbul
Oktay Sorucu, Fizik Öğretmeni
Onur Köse, Şehir Plancısı
Onur Soytürk, Şehir Plancısı, Planlama.org Koordinatörü
Onur Yusuf, Öğrenci, Felsefe Bölümü, Boğaziçi.Üniversitesi
Onur Yusufoğlu, İstanbul
Oya Aslan, Avukat
Ömer Kanıpak, İstanbul
Ömer Tarık Duman, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Bozok Üniversitesi
Önder İlkay, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Öykü Sürat, Şehir Plancısı
Özden Şengül, İstanbul
Özge Çavuşoğlu, Yüksek Lisans Öğrencisi, UAB, Birmingham
Özge Erbaş, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Özge Gürbüz, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Özge Keçeci, Şehir Plancısı
Özge Nazımoğlu, Bilişim ve Lojistik Uzmanı
Özge Yıldırım, Şehir Plancısı
Özgür Gökdemir, Arkeolog, Yüksek Lisans Öğrencisi, ODTÜ
Özgür Leman Eren, Şehir Plancısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğü
Özhan Önder, Doktora Öğrencisi, Sosyoloji Bölümü, ODTÜ
Özkan Korkmaz, Başıbüyük Mahallesi Dernek Genel Sekreteri
Özlem Çelik, Şehir Plancısı, Şehir Plancıları Odası Genel Merkez
Özlem Onurlu, Şehir Plancısı
Özlem Özgür Akçaoğlu, İstanbul
Özlem Ünsal, Doktora Öğrencisi, Sosyoloji, City University of London
Öznur Karakaş, Şehir Plancısı
Özver Arpaçay, Öğrenci, İzmir
Pelin Güngör, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Pınar Akkuş, Sosyolog
Pınar İlk, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Pınar Polatkan, Şehir Plancısı
Reycan Çetin, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Reyhan Ali, Şehir Plancısı, Bulgaristan
Rezan Peya Gökçen, Arkeolog, Sahne Tasarımcısı
Ruslan Derbishev, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Rümeysa Sarıarslan, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Sadun Serhan Savaşoğlu, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Sait Umut AKINER, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi
Sami Evli, Sivil İnisiyatif Üyesi, Ankara
Seçil Sekmen, Yüksek Şehir Plancısı, Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi
Seçil Zor, ISMEP Projesi
Seda Açıkoğlu, Şehir Plancısı
Seda Akço, Avukat, Çocuk Hakları, İstanbul
Seda Başar, Şehir Plancısı
Seda Elhan, Şehir Plancısı
Sekibe Aslan, Mimar
Selcen Kolutek, Şehir Plancısı
Selda Burma, Şehir Plancısı
Selda Ulaşır, Şehir Plancısı
Selen Uluğ, Şehir Plancısı
Selime Buğra, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Selin Yıldız, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Selma Ayyıldız, Şehir Plancısı
Semra Kalkan, Şehir Plancısı, Wood Buffalo Bölge Belediyesi, İmar İzinleri Bölümü, Kanada
Serap Ketboğa, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Seray Yılmaz, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Serkan Yolaçan, Öğrenci, Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji, Orta Avrupa Universitesi
Serpil Bozkulak, Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul
Serpil Yılmaz, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Seval Ay, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Seval Kalkan, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Sevil Şeten, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Sevim Işık, Şehir Plancısı, Kent Politikaları Tasarımı Yüksek Lisans Öğrencisi, Politecnico di Milano
Sevim Işık, Şehir Plancısı, Yüksek Lisans Öğrencisi, Urban Planning and Policy Design, Politecnico di Milano
Sezen Savran, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Shervin Avesta Fekri, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Sırmahan Tunç, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Sibel Senyucel, Öğrenci, Mimarlık Bölümü,Yıldız Teknik Üniversitesi
Sinan Yoleri, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Sinem Güneri, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Sinem Konuk, Yüksek Lisans Öğrencisi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İTÜ
Sinem Köseoğlu, Şehir Plancısı
Sinem Nefes Güzelsoy, Şehir Plancısı
Sinem Tirkeş, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Sonay Aykan, Yüksek Lisans Öğrencisi, Sosyoloji Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi
Şefika Kulunyar, Şehir Plancısı
Şenay Turan, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Şule Ateş, Yönetmen, Çağdaş Gösteri Sanatları Girişimi
Tayfun Kahraman, ŞPO İstanbul Genel Sekreteri, Yüksek Lisans Öğrencisi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Tevhide Özgün, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Tolga Taşar, İstanbul
Tuba Kolat, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Tuğba Kantar Bayazıt, Şehir Plancısı
Tuğba Yılmaz, Şehir Plancısı
Tuna Kuyucu, Doktora Öğrencisi, Sosyoloji Bölümü, University of Washington
Tülay Temelli, Şehir Plancısı
Tülin Diler Hatipoğlu, Şehir Plancısı, ABD
Türker Taşdöğen, İç Dış Kumsalı Yaşatma - Sivil Toplumu Destekleme Derneği
Uğur Er, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Uğur Olca, Avukat
Uğur Yalçın, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Umut Doğan, Şehir Plancısı
Utku Cihan, Şehir Plancısı, İzmir
Utku Ömeroğlu, Psikolog, Araştırmacı
Velaaddin Kılıç, Kimya Mühendisi
Viki Çiprut, Gazeteci, Sulukule Platformu
Yağmur Aktaş, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Yağmur Kutlar, İstanbul
Yalçın Korkmaz, Mimar
Yasemin Aslan, Şehir Plancısı
Yasemin Tosun, Şehir Plancısı
Yasin Barış Göğüş, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Yekta Karakulak, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Yeşim Kardaş, Şehir Plancısı
Yeşim Tanıttıran, Öğretmen, İstanbul
Yunus Emre Sarıkaya, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Yusuf Burak Dolu, Yüksek Lisans Öğrencisi, Restorasyon ABD, İTÜ
Yusuf Güneş, Yetkin İnşaat Mühendisi, İnşaat Mühendisleri Odası, Kuşadası Temsilcisi
Yücel Tansuker, İstanbul
Z. Ebru Yıldızber, Doktora Öğrencisi, Bina Bilgisi ABD, Mimarlık Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi
Zeynep Arman, Şehir Plancısı, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
Zeynep Bıyık, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Zeynep Gülsunar, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi
Zeynep Korkmaz, Şehir Plancısı
Zeynep Özcan, Öğrenci, Mimarlık Bölümü, Floransa Üniversitesi
Zeynep Özkartal, Şehir Plancısı
Zeynep Pınar Özdiğer, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Ziyaddin Hançer, Çevre Güzelleştirme ve Mağdurları Derneği, Ankara